ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
VAN DE WEBSITE EN DE APPLICATIE
BELLES DEMEURES

PRIVACYBELEID

1. INLEIDING

1.1 ONDERWERP VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden (hierna aangeduid als “de AGV”) hebben als doel de gebruiksvoorwaarden te bepalen van de Website die met name toegankelijk is via het adres www.bellesdemeures.com (hierna aangeduid als "de Website") alsmede van de bijbehorende applicatie (hierna aangeduid als "de Applicatie") die de vennootschap SELOGER (hierna aangeduid als "de Vennootschap") ter beschikking stelt aan de internetgebruikers (hierna aangeduid als "de Gebruikers").

1.2 IDENTIFICATIE VAN DE UITGEVER

De Website wordt uitgegeven door de vennootschap:

DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
Vereenvoudigde Aandelenvennootschap met een kapitaal van € 715 179 902
Maatschappelijke zetel: 65 rue Ordener 75880 Paris cedex 18
HR Parijs 789 177 391
Intracommunautair BTW-nummer: FR29789177391

1.3 PUBLISHING DIRECTOR

De publishing director van de Website is de heer Bertrand GSTALDER.

1.4 DE VENNOOTSCHAP CONTACTEREN

De Gebruiker heeft de mogelijk contact op te nemen met de Vennootschap:

• door middel van een aangetekende brief gericht aan DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE(Belles Demeures – Services Clients) – 65 rue Ordener 75880 Paris Cedex 18

• per elektronische post: contact@bellesdemeures.com

• per telefoon op nummer +33 (0) 1 56 77 56 77, dagelijks van 9.00u tot 18.00u, m.u.v. de Franse feestdagen (beltarief zonder toeslag).

• Per fax op nummer +33 (0)1 56 77 56 78

1.5 HOST VAN DE WEBSITE

Iliad Entreprises
FREE SAS
8, rue de la Ville l'Evêque – 75008 PARIS
Bedrijfsnummer (SIRET) 42193886100034
+ 33 (0) 899 70 01 01

Equinix France
114 rue Ambroise Croizat
93200 Saint Denis
Frankrijk
+33 (0)1 48 17 65 00

2. BEGRIPSBEPALINGEN

Ten behoeve van onderhavige AGV hebben de met een hoofdletter beginnende termen de volgende betekenis:

" Applicatie " : duidt de door de Vennootschap geëxploiteerde interactieve elektronische dienst aan die toegankelijk is via iedere terminal die beschikt over een Internetverbinding, na deze gratis gedownload te hebben in de AppStore of door raadpleging via een webbrowser en waarmee men, in het voorkomende geval, na installatie toegang heeft tot de Diensten.

" Gegevens " : duiden de persoonsgegevens aan zoals die bepaald zijn in artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna aangeduid als " Algemene Verordening Gegevensbescherming ") die door de Gebruiker aan de Vennootschap verstrekt worden of die door de Vennootschap vergaard worden ter gelegenheid van het gebruik van de Website, de Applicatie en/of de Diensten.

" Vastgoedpartners " : duiden de adverteerders aan die met de Vennootschap een contract hebben afgesloten voor de verspreiding van advertenties voor de verhuur en/of verkoop van onroerende goederen op de Website en/of de Applicatie. De verspreiding van adverteerders op de Website en/of de Applicatie is voorbehouden aan adverteerders die binnen een van de volgende categorieën passen:
• professionele vastgoedmakelaars in het bezit van een transactie- of beheerkaart overeenkomstig de Franse Wet Hoguet nr. 70-9 van 2 januari 1970,
• notarissen,
• advocaten die een nevenfunctie als gevolmachtigde bij vastgoedtransacties bekleden.

Het afsluiten van een contract voor het verspreiden van advertenties op de Website en/of de Applicatie geldt uitsluitend voor de verspreiding van advertenties van uitzonderlijk vastgoed.

" Website " : duidt de interactieve elektronische service aan die uitgegeven en geëxploiteerd wordt door de Vennootschap en met name toegankelijk is via het adres www.bellesdemeures.com, vanaf welke men toegang heeft tot zijn Diensten.

" Server " duidt een computer aan die een applicatiedienst host en een grote schijfruimte heeft waarop bestanden opgeslagen worden.

" Server van een Website " : duidt de hostingservers aan waarop de diensten geïnstalleerd zijn en verleend worden die door de Vennootschap ter beschikking van de Gebruiker gesteld worden.

" Diensten " : duiden de door de Vennootschap op de Website en/of de Applicatie verleende diensten aan die beschreven staan in artikel 4 van onderhavige AGV, alsmede hun extensies in de vorm van een alert, nieuwsbrieven, agenda en functionaliteiten van de terminal van de Gebruiker, die nodig zijn voor het functioneren hiervan.

" Gebruiker " : duidt iedere natuurlijke persoon aan die toegang krijgt tot de Website en/of de Applicatie in het kader van een strikt privé gebruik.

3. TOEPASSINGSGEBIED, AANVAARDING EN WIJZIGING VAN DE AGV

3.1

Onderhavige AGV hebben als doel het bepalen van de voorwaarden waaronder de Gebruiker gebruik maakt van de door de Vennootschap verleende Diensten via zijn Website en/op zijn Applicatie.

Het geheel van de door de Vennootschap verleende en aan de Gebruiker ter beschikking gestelde Diensten wordt in detail beschreven op de Website en/of op de Applicatie.

3.2

De inschrijving op, de toegang tot of het gebruik van de Diensten houdt in dat onderhavige AGV zonder enige beperking of enig voorbehoud door de Gebruiker geaccepteerd worden.

3.3

Aangezien onderhavige AGV gewijzigd kunnen worden, zijn de van toepassing zijnde voorwaarden degene die gelden en toegankelijk zijn op de Website en/of op de Applicatie van de Vennootschap op de datum van toegang tot de Website en/of de Applicatie door de Gebruiker.

3.4

Indien de Applicatie werd gedownload via de App Store van Apple of de Google Play Store, werd de Gebruiker bovendien voorafgaand verzocht de termen van de algemene voorwaarden van deze twee platforms te accepteren en verbindt hij zich laatstgenoemde voorwaarden te respecteren.

4. TOEGANG TOT EN BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN

4.1. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

De op de Website en/of de Applicatie van de Vennootschap verleende Diensten bestaan uit het vereenvoudigen van de handelingen van de Gebruiker tijdens het zoeken naar een koop en/of verkoop en/of de verhuur en/of huur van een onroerend goed door hem met name in staat te stellen gratis van de volgende Diensten gebruik te maken :
(i) het zoeken naar, bekijken van te koop en/of te huur aangeboden onroerende goederen;
(ii) de toegang tot de adresgegevens van de Vastgoedpartners die houder zijn van de te koop / te huur aangeboden onroerende goederen die verspreid worden op de Website en/of de Applicatie;
(iii) het met elkaar in contact brengen van de Vastgoedpartners van de Vennootschap;
(iv) een gratis abonnement op een informatiebrief;
(v) een e-mail alert waarmee de Gebruiker per e-mail de meest recente advertenties ontvangt die overeenkomen met de onroerende goederen die hij zoekt.

De Diensten zijn beschreven op de Website en/of de Applicatie. De Gebruiker wordt geïnformeerd dat deze Diensten doorlopend kunnen evolueren. De Gebruiker wordt geïnformeerd en erkent dat de activiteit van de Vennootschap zich beperkt tot het vereenvoudigen van het met elkaar in contact brengen van de Vastgoedpartners van de Vennootschap. Zij kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in het kader van de contacten, overeenkomsten en discussies die kunnen plaatsvinden tussen de Gebruikers en de Vastgoedpartners van de Vennootschap.

4.2. TOEGANG TOT DE DIENSTEN

De Diensten zijn vrij en uitsluitend online toegankelijk op de Website en/of op de Applicatie van de Vennootschap.

4.3. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN

De Vennootschap doet alles wat in haar macht is om haar Diensten 24/7 beschikbaar te stellen, onafhankelijk van onderhoudswerkzaamheden aan deze Diensten en/of Servers en/of aan de Website en/of de Applicatie. Hiertoe heeft de Vennootschap een inspanningsverplichting.

De Vennootschap behoudt zich de mogelijkheid voor om op ieder moment, tijdelijk of permanent alle Diensten of een gedeelte hiervan te wijzigen of te onderbreken zonder de Gebruikers hier vooraf over te informeren en zonder recht op schadeloosstelling.

De Vennootschap doet alles wat in haar macht is om de continuïteit van de Diensten te verzekeren; rekening houdend met de complexiteit en de specifieke omstandigheden van de bijzondere activiteit van de host, kan de Vennootschap echter slechts gehouden worden aan een inspanningsverplichting op grond van onderhavige AGV.

Dientengevolge kan de Vennootschap niet aansprakelijk gesteld worden voor moeite met, of onmogelijkheid van toegang, een trage verbinding of enig ander technisch probleem als gevolg van omstandigheden en/of technische tussenkomst van buiten de Vennootschap.

5. GARANTIES – AANSPRAKELIJKHEID – OVERMACHT

5.1 GARANTIE VAN DE GEBRUIKER

Met de toegang tot de Website en/of de Applicatie van de Vennootschap verklaart, garandeert en verbindt de Gebruiker zich:

• toegang tot de Website en/of de Applicatie en de Diensten te verschaffen en deze te goeder trouw en op een redelijke wijze te gebruiken die niet in strijd is met de termen van onderhavige AGV, voor een strikt persoonlijk gebruik en zonder winstoogmerk;

• geen andere voorzieningen of software te gebruiken dan die door de Vennootschap verstrekt zijn, teneinde i) de goede werking van de Website en/of de Applicatie en/of de Diensten die deze bevat aan te tasten of trachten aan te tasten ii) of de Website en/of de Applicaties in zijn geheel of gedeeltelijk uit te lezen, te wijzigen, te raadplegen, zelfs in het buffer- of tijdelijke geheugen of voor een geïndividualiseerd gebruik;

• zich geen toegang te verschaffen tot de Website en/of de Applicatie en/of de Diensten die door de Vennootschap op voornoemde Website en/of Applicatie verleend worden, of deze te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden en/of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie en het imago van de Vennootschap of meer in het algemeen inbreuk te maken op de rechten van de Vennootschap en/of van derden, met name die van intellectuele eigendom;

• niet direct of indirect de Diensten en/of de toegang tot de Diensten en/of de toegang tot de Website en/of de Applicatie te verhandelen;

• niet de Website en/of de Applicatie en/of de Diensten die deze omvatten, in hun geheel of gedeeltelijk te hergebruiken, in het bijzonder voor commerciële en/of collectieve doeleinden en/of persoonlijke doeleinden in een niet door de Vennootschap toegelaten vorm en/of medium;

• de door de Vennootschap verleende Diensten of de data waartoe hij toegang zou kunnen krijgen via voornoemde Diensten en/of de Website en/of de Applicatie niet te exploiteren voor direct of indirect commerciële doeleinden en/of persoonlijke doeleinden in een niet door de Vennootschap toegelaten vorm en/of medium;

• niet de Website en/of de Applicatie in zijn geheel of gedeeltelijk te reproduceren of weer te geven voor privé doeleinden buiten de voorziene wettelijke uitzonderingen, in het bijzonder die van het Wetboek van intellectuele eigendom, of met het oog op een directe of indirecte verhandeling, met name aan derden;

• de toegang tot en het gebruik van de Website en/of de Applicatie en/of de Diensten niet te beperken;

• geen enkele vermelding of geen enkel element van de Diensten en/of de content van de Website en/of de Applicatie te wijzigen, zelfs niet in het buffergeheugen;

• de bepalingen van artikel 323-1 tot 323-7 van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot “hacking” niet te overtreden;

• niet de elektronische gegevens en/of postgegevens van de andere Gebruikers van de Website en/of de Applicatie te gebruiken en/of te exploiteren met het oog op een mass mailing met een verzoek en het zich schuldig maken aan "spamming".

Indien niet aan een van deze verplichtingen, waarvan de opsomming niet uitputtend is, wordt voldaan, dan erkent en aanvaardt de Gebruiker dat de Vennootschap de mogelijkheid heeft hem eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te ontzeggen tot de Website en/of de Applicatie in zijn geheel of gedeeltelijk.

5.2 GARANTIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap stelt via zijn Website en/of zijn Applicatie de toegang tot een bepaald aantal Diensten ter beschikking van de Gebruiker, met als doel hem te begeleiden in het kader van zijn vastgoedproject. De Gebruiker is zich er volledig van bewust dat de Vennootschap geen garantie kan leveren betreffende de gevolgen die gegeven worden:

• aan de advertenties voor de verhuur en/of verkoop van onroerende goederen die hij op de Website en/of de Applicatie heeft willen raadplegen;

• aan de antwoorden die hij ontvangen heeft op zijn verzoeken voor het in contact komen met de Vastgoedpartners die advertenties voor de verhuur en/of verkoop van onroerende goederen verspreid hebben;

• en meer in het algemeen aan de bijzondere behoeften van de Gebruiker.

De Vennootschap kan geen aansprakelijkheid aanvaarden betreffende de betrouwbaarheid en/of deugdelijkheid van de door de Vastgoedpartners op de Website en/of de Applicatie verspreide contents, aangezien deze volledig aansprakelijk zijn voor de door hen online geplaatste en verspreide contents.

De Vennootschap doet alles wat in haar macht is om de Gebruikers in contact te brengen met de Vastgoedpartners die hun contents via de Website en/of de Applicatie verspreiden.

De Vennootschap garandeert niet het afsluiten van een contractuele relatie tussen de Gebruiker en voornoemde Vastgoedpartners.

De Gebruikers erkennen dat de Vennootschap in dit opzicht zich op geen enkel moment bemoeit met de uitwisselingen en transacties tussen de Gebruikers en de Vastgoedpartners en niet optreed als bemiddelaar tussen de Gebruikers en de Vastgoedpartners.

Dientengevolge kan de Vennootschap in geen geval enige aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of contractuele aansprakelijkheid erkennen voor het afsluiten, niet-afsluiten, uitvoeren, oplossen of bemiddelen van enige contractuele relatie tussen de Gebruikers en de Vastgoedpartners of voor de gevolgen van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een geschil tussen laatstgenoemden.

5.3 AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Website en/of de Applicatie en de Diensten waartoe hij toegang neemt via de Website en/of de Applicatie.

De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in het kader van een procedure gestart tegen de Gebruiker die zich schuldig gemaakt zou hebben aan een niet-conform gebruik van de Website en/of de Applicatie en/of de Diensten die deze verleent.

De Gebruiker erkent en aanvaardt in dit opzicht dat hij persoonlijk instaat voor iedere claim of procedure die tegen de Vennootschap wordt ingediend als gevolg van een niet-conform gebruik door hem van de Diensten en/of de Website en/of de Applicatie.

De Website en/of de Applicatie kan hyperlinks bevatten die naar Websites van derden verwijzen.

In dit opzicht, rekening houdend met het voorbijgaande karakter van de content die hier verspreid kan worden, kan de Vennootschap niet aansprakelijk gesteld worden indien de content van deze Websites van derden inbreuk zouden maken op de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen.

De Vennootschap zal in geen geval aansprakelijk zijn:

• in geval van het niet beschikbaar zijn van de Diensten om redenen als een storing op het openbare elektriciteitsnet, een storing op het netwerk van telecommunicatiekabels, het verliezen van de verbinding met Internet te wijten aan de openbare of privé providers, met name van die van de Gebruiker, waarvan de oorzaken met name te wijten zijn aan stakingen, storm, aardbevingen of enige andere oorzaak die de kenmerken van overmacht heeft;

• in geval van gebruik van de Diensten door een Gebruiker onder voorwaarden die niet conform de termen van onderhavige AGV zijn;

• binnen de grenzen van de geldende wetgeving, voor iedere indirecte schade, met inbegrip van winstderving, verlies van data of enig ander verlies van immateriële goederen, en dit zelfs indien de Vennootschap geïnformeerd werd over de mogelijkheid van dergelijke schade die zou kunnen ontstaan (i) door het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Diensten (ii) als gevolg van de toegang tot deze Diensten door een hiertoe onbevoegde Gebruiker. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen van welke aard dan ook aan de hardware van de Gebruiker of aan zijn Internetverbinding, tijdens de toegang tot de Website en/of de Applicatie en meer in het algemeen tot de Diensten. Meer in het bijzonder kan de Vennootschap de Gebruiker van de Diensten geen garantie bieden betreffende:

• problemen met de toegangssnelheid tot de Website en/of de Applicatie en/of de snelheid van de opslag in het buffergeheugen van de computer van de Gebruiker van de video’s die toegankelijk zijn via de Diensten die de Gebruiker zou kunnen tegenkomen.

• de kwaliteit van de teksten, informatie, beschrijvingen, foto’s en videobanden toegevoegd aan de advertenties voor verhuur en/of verkoop van onroerende goederen die door de Gebruiker en/of de Vastgoedpartners gepubliceerd zijn en via deze Diensten toegankelijk zijn.

ONRECHTMATIGE CONTENT :
In zijn hoedanigheid van host in de zin van de bepalingen van artikel 6-I-7 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 van de advertenties die verspreid worden onder de exclusieve aansprakelijkheid van de Vastgoedpartners, is de Vennootschap feitelijk niet in staat een algemeen toezicht te organiseren op de advertenties die zij host op de Website en/of de Applicatie en kan zij hier niet van bepalen of deze al dan niet onrechtmatig zijn. In het geval van Gebruiker ontdekt dat een - door een Vastgoedpartner online geplaatst op de Website en/of de Applicatie - advertentie of een gedeelte hiervan een klaarblijkelijk onrechtmatig karakter zou kunnen hebben, dan wordt de Gebruiker verzocht dit aan de Vennootschap te melden. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6-I-5 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 kan de Gebruiker door de Vennootschap verzocht worden zijn verzoek nader te preciseren door schriftelijk de volgende gegevens te verstrekken:

• namen, voornamen, geboortedatum en -plaats, postadres;

• de datum waarop de omstreden advertentie gemeld is;

• het/de nummer(s) van de omstreden advertentie(s);

• het/de adres(sen) van de omstreden advertentie(s);

• de redenen waarom de advertentie verwijderd moet worden, inclusief de vermelding van de wettelijke bepalingen en de feitelijke rechtvaardigingen;

• een kopie van het schrijven aan de adverteerder waarin om verwijdering of wijziging van de advertentie verzocht wordt of de rechtvaardiging waarom de adverteerder niet gecontacteerd kon worden.

Hiertoe verbindt de Gebruiker zich geen misbruik te maken van deze mogelijkheid en erkent en aanvaardt hij dat hij zich in het tegengestelde geval blootstelt aan strafrechtelijke vervolging door toepassing van de bepalingen van artikel 6.I.4 van de Franse wet 2004-575 van 21 juni 2004, volgens welke: “Iedere persoon die aan de onder 2 (hosts) vermelde personen een content of een activiteit presenteert als zijnde onrechtmatig, met als doel hier de verwijdering van te verkrijgen of de verspreiding hiervan te stoppen, terwijl deze persoon weet dat dit niet waar is, riskeert een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 15.000 EUR.”

5.4 OVERMACHT

De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden indien en van zijn verplichtingen niet uitgevoerd kan worden of met vertraging wordt uitgevoerd als gevolg van een geval van overmacht zoals bepaald door artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door het besluit nr. 2016-131 van 10 februari 2016 en geïnterpreteerd door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken, en met name, zonder zich hiertoe te beperken, natuurrampen, brand, storingen aan of onderbrekingen van de telecommunicatienetwerken of elektriciteitsnetten.

6. CLAIM – TECHNISCHE BIJSTAND

Voor alle informatie van technische aard of met betrekking tot het functioneren van de Diensten die toegankelijk zijn via de Website en/of de Applicatie, wordt de Gebruiker verzocht zijn claim te richten tot de adresgegevens vermeld in artikel 1.4 van onderhavig document.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 AUTEURSRECHT OP DE WEBSITE EN/OF DE APPLICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap is de houder of de verlener van de rechten van intellectuele eigendom, zowel van de algemene structuur van de Website en/of de Applicatie, als van de content hiervan (teksten, slogans, grafieken, afbeeldingen, video’s, foto’s en andere contents).

Derhalve, overeenkomstig de bepalingen van Boek I van het Wetboek van intellectuele eigendom, is iedere afbeelding, reproductie, wijziging, vervorming en/of exploitatie, zelfs gedeeltelijk, van de Website en/of de Applicatie en/of zijn content en/of de Diensten, volgens welk procedé dan ook en op welke drager dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Vennootschap, verboden en staat dit gelijk aan vervalsing van de auteursrechten.

Op dezelfde wijze is de Gebruiker strafrechtelijk en burgerlijk aansprakelijk voor iedere niet-toegestane exploitatie van de Website en/of de Applicatie en/of de content hiervan en/of de Diensten, op grond van de vervalsing van de auteursrechten.

De Vennootschap is voornemens de Website en/of de Applicatie en de Diensten openbaar te maken, teneinde toegang hiertoe op het Internet mogelijk te maken en wel:

i. vanaf een computer of een gelijkwaardige terminal met toegang tot een of meerdere telecommunicatienetwerken voor toegang tot het Internet en met een softwareprogramma waarmee gebrowsed kan worden (van het type Internet Explorer, Mozilla Firefox, enz.);

ii. een mobiele terminal met toegang tot een telecommunicatienetwerk voor toegang tot het Internet (wifi-aansluiting, 3/4G, Edge, enz.);

Ieder ander gebruik van de Website en/of de Applicatie en/of de Diensten wordt van rechtswege beschouwd als voorbehouden aan de Vennootschap en vormt een inbreuk op haar recht van openbaarmaking op de Website en/of de Applicatie en/of de Diensten.

7.2 KENMERKEN

De merken, logo’s, bedrijfsbenamingen, letterwoorden, handelsnamen, merknamen en/of domeinnamen van de Vennootschap en/of van zijn handelspartners die vermeld worden op de Website en/of op de Applicatie, waarmee toegang mogelijk is tot de door de Vennootschap ter beschikking gestelde Diensten, vormen de kenmerken die niet gebruikt mogen worden zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van hun houder.

Iedere afbeelding en/of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze kenmerken is derhalve verboden en staat gelijk aan merkenvervalsing, volgens toepassing van de bepalingen van Boek 7 van het Wetboek van intellectuele eigendom, onrechtmatig gebruik van de bedrijfsnaam, de handelsnaam en de domeinnaam, vallend onder de burgerlijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van de dader.

7.3 DATABASES

De Gebruiker erkent onherroepelijk dat de Website en/of de Applicatie en zijn Diensten bestaan uit een of meerdere databases die ter beschikking gesteld zijn door de Vennootschap in haar hoedanigheid van producent van deze databases in de zin van de bepalingen van artikel L.341-1 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom. Overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 342-1 van hetzelfde Wetboek, zal de Gebruiker dan ook niet overgaan tot:

• het uitlezen door middel van permanente of tijdelijke overdracht op een andere drager van een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de content van een of meerdere databases die toegankelijk zijn op de Website en/of de Applicatie en/of de Diensten, door welk middel en in welke vorm dan ook, ook als dit bedoeld is voor gebruik of raadpleging door niet door de Vennootschap toegelaten media en/of procedés;

• het hergebruiken, dankzij het aan het publiek ter beschikking stellen van een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de content, zelfs gedeeltelijk, van een of meerdere databases die toegankelijk zijn op de Website en/of de Applicatie en/of de Diensten, in welke vorm dan ook, ook via niet door de Vennootschap toegelaten hyperlinks, media en/of procedés;

• het samenstellen, uitgeven, onderhouden, updaten, importeren, exporteren, al dan niet tegen vergoeding ter beschikking stellen aan derden, en het deelnemen aan voornoemde handelingen, van een concurrerende database, afkomstig, zelfs gedeeltelijk, uit een of meerdere databases van de Vennootschap;

• het bekijken op een beeldscherm via een ander procedé of een ander medium dan die de Vennootschap op de Website en/of de Applicatie en de Diensten voornemens is openbaar te maken;

• in het algemeen, het direct of indirect uitlezen, gebruiken, opslaan, reproduceren, afbeelden of bewaren, zelfs gedeeltelijk, ook in het buffer- of tijdelijke geheugen, van een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de content van een of meerdere databases van de Vennootschap, met behulp van een van de hierboven vermelde procedés, is strikt verboden, ook via niet door de Vennootschap toegelaten media.

7.4 CONTENT VAN DE DIENSTEN

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de toegang tot de Website en/of de Applicatie en tot de Diensten die door de Vennootschap tot zijn beschikking zijn gesteld, in geen geval tot enige overdracht of verlening van de rechten van intellectuele eigendom (met name auteursrechten) en andere rechten ten gunste van de Gebruiker.

De toegang tot de Diensten beperkt zich uitsluitend tot het privé en persoonlijk gebruik door de Gebruiker binnen de voorwaarden en grenzen zoals bepaald in onderhavige AGV en overeenkomstig de bepalingen van artikel L.122-5 2° van het Wetboek van intellectuele eigendom.

De Gebruiker erkent en aanvaardt aldus dat het privé en persoonlijk gebruik dat hem verleend is door de Vennootschap uit hoofde van de toegang tot zijn Diensten, met name de toegang tot de Diensten met het oog op een collectief gebruik van de content hiervan, de reproductie, de afbeelding, de wederverkoop, de uitwisseling, de verhuur, de overdracht aan een derde, de wijziging, de aanpassing, de correctie, al dan niet tegen vergoeding, van de Website en/of de Applicatie, de Diensten en hun contents, zelfs gedeeltelijk, uitsluit.

7.5 HYPERLINKS

De Vennootschap kan geen aansprakelijkheid erkennen voor de op de Website en/of de Applicatie toegankelijke hyperlinks die toegang bieden tot de Diensten, richting andere Websites en/of applicaties en in het algemeen naar alle op Internet bestaande systeemelementen.

De Gebruiker kan in geen geval hyperlinks richting de diepe pagina’s van de Websites en/of Applicaties plaatsen die toegang bieden tot de Diensten en dit, via welk technisch procedé dan ook, bedoeld om het identificatieveld van de Gebruiker te omzeilen of over te gaan tot het importeren van de content van de door de Vennootschap ter beschikking gestelde Diensten of een gedeelte hiervan. De “framing” techniek is verboden, tenzij de Vennootschap hiertoe uitdrukkelijk vooraf toestemming voor heeft gegeven.

8. DIVERSE BEPALINGEN

8.1 CORRESPONDENTIE – BEWIJS

Tenzij anders vermeld in onderhavige AGV, vindt de correspondentie die gevoerd wordt tussen de Vennootschap en de Gebruiker uitsluitend plaats via elektronische post. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de door de Vennootschap per elektronische post en op de Website en/of applicatie verstrekte informatie bewijskracht hebben tussen hem en de Vennootschap. De elementen, zoals het moment van de ontvangst of de verzending, alsmede de kwaliteit van de ontvangen gegevens, hebben bewijskracht volgens de prioriteit zoals deze vermeld zijn op de Website en/of de Applicatie of zoals deze gewaarmerkt zijn door de informatiesystemen van de Vennootschap, tenzij de Gebruiker een schriftelijk bewijs van het tegendeel aandraagt. De reikwijdte van het bewijs van de door de Website en/of de Applicatie verstrekte informatie is dat wat toegewezen wordt aan een origineel in de zin van een op schriftelijk papieren document dat met de hand ondertekend is.

8.2 VOLLEDIGHEID VAN DE AGV

In deze AGV staan alle verplichtingen van de Vennootschap en de Gebruiker vermeld. Het feit dat één der partijen zich niet beroept op een verzuim van de andere partij betreffende één van zijn verplichtingen van onderhavige voorwaarden, houdt niet in dat deze partij in de toekomst geen afstand doet van het recht om uitvoering van deze verplichting te vereisen.

8.3 GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

In het geval dat een of meerdere bepalingen van onderhavige AGV als ongeldig, niet geschreven of als zodanig verklaard worden volgens toepassing van een wet, een reglement of als gevolg van een beslissing van een bevoegde rechtsmacht met kracht van gewijsde in laatste aanleg, dan blijven de andere bepalingen hun volledige rechtskracht en reikwijdte behouden, tenzij de ongeldige bepaling(en) een substantieel karakter zou(den) vormen en het verdwijnen hiervan het contract in onbalans zou(den) brengen.

8.4 TITELS

In geval van problemen met de interpretatie tussen een van de titels bovenaan de clausules van onderhavige AGV en een van de clausules, dan wordt deze titel als niet bestaand verklaard.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN REGELING VAN GESCHILLEN

Onderhavige AGV vallen onder het Franse recht. In geval van een geschil betreffende de toepassing, de interpretatie, de geldigheid en de uitvoering van onderhavige AGV en indien geen minnelijk akkoord bereikt kan worden tussen de partijen, dan zijn de Franse rechtbanken als enige bevoegd.

10. PRIVACYBELEID - BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

10.1. PERSOONSGEGEVENS

a) Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de door de Vennootschap verwerkte Gegevens van de Gebruiker is

DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
Vereenvoudigde Aandelenvennootschap met een kapitaal van € 1 501 800
Maatschappelijke zetel: 65 rue Ordener 75880 Paris cedex 18
HR Parijs 789 177 391
Intracommunautair BTW-nummer: FR29789177391
vertegenwoordigd door zijn Publishing Director

b) Aard van de door de Vennootschap vergaarde persoonsgegevens van de Gebruiker

Onder de Gegevens die de Vennootschap vergaart van de Gebruiker of via zijn terminal kunnen zich bevinden:

• zijn naam en voornaam,

• zijn postadres,

• zijn elektronische postadres (e-mail),

• zijn telefoonnummer,

• zijn geboortejaar,

• het IP-adres van zijn terminal of het SDK-nummer (Software Development Kit) van de door hem gebruikte Applicatie,

• zijn unieke login en zijn wachtwoord,

• informatie betreffende zijn browsen en zijn interacties met de Diensten, de Applicatie en/of de Website (historiek van de zoekopdrachten, formulieren, cookies, enz.),

• zijn informatie betreffende zijn geolokalisatie, uitsluitend indien hij hiervoor gekozen heeft (via de Applicatie),

• de informatie betreffende zijn profiel in een social media, indien dit openbaar is en uitsluitend indien de Gebruiker besluit zijn account te verbinden met een social media en zijn acties te delen onder de in het artikel INLOGGEN VIA SOCIAL MEDIA van onderhavige AGV aangegeven voorwaarden.

De Vennootschap vergaart de door de Gebruikers verstrekte informatie met name: • tijdens het aanmaken van hun persoonlijke ruimtes,

• tijdens het invoeren en verzenden van de contactformulieren,

• tijdens het browsen op de Website en/of de Applicatie (raadplegen van advertenties, zoekopdrachten, enz.).

c) Wettelijke grondslag van de verwerking

In het kader van de aanvaarding de AGV en volgens toepassing van artikel 6.1 van het Algemeen Reglement voor Gegevensbescherming wordt de Gebruiker geïnformeerd dat de verschillende verwerkingen van zijn Gegevens zoals hieronder vermeld, nodig zijn voor (i) de uitvoering en verwezenlijking van de door de Vennootschap aangeboden Diensten en waarvan de verlening geregeld wordt door onderhavige AGV en die het door de Gebruiker afgesloten contract vormen dat er op gericht is hem te begeleiden in het kader van zijn vastgoedproject; (ii) en voor de wettelijke belangen die de Vennootschap nastreeft ter verbetering van zijn Diensten en het begrip van de verwachtingen van de Gebruikers, om zo met name de rechten en de Gegevens van de Gebruiker te beschermen.

d) Doel van de verwerking

De door de Vennootschap verwerkte Gegevens van de Gebruikers worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

• om hen in staat te stellen een account aan te maken,

• om hen de Diensten te verlenen die beschikbaar zijn via de Website en/of de Applicatie,

• om aan hun verzoeken te voldoen,

• om algemene statistieken op te stellen betreffende het verkeer op zijn Website en/of Applicatie en de verschillende rubrieken die deze bevat,

• om hen per elektronische post antwoorden, diverse informatie of door de Vennootschap of zijn Vastgoedpartners, klanten van de Vennootschap, op de Website en/of op de Applicatie gepubliceerde advertenties, te verzenden,

• om hen per elektronische post nieuwsbrieven ("newsletters") betreffende de veranderingen op de Website en/of de Applicatie en de verschillende rubrieken van vermelde Website en/of Applicatie te verzenden,

• om een beter beeld te krijgen van hun behoeften en hun het browsen te vergemakkelijken en/of om hen betreffende elementen te analyseren of te voorspellen, zoals hun persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid en hun gedrag,

• om enquêtes en tevredenheidsonderzoeken uit te voeren.

De door de Vennootschap verwerkte Gegevens van de Gebruikers worden eveneens gebruikt voor marketingdoeleinden, teneinde te beantwoorden aan de verzoeken om inlichtingen en marktverkenning, geformuleerd door de Gebruikers aan derde partners, onder voorbehoud van de uitdrukkelijke instemming van de Gebruikers.

e) Ontvangers van de persoonsgegevens van de Gebruiker

De Gegevens kunnen, met inachtneming van de op de Vennootschap toepasselijke wetten, voor een of meerdere van de in Artikel 10.1 d) beschreven doeleinden worden doorgegeven aan de hieronder vermelde personen:

• het bevoegde en hiertoe gemachtigde personeel van de vennootschappen van de groep SELOGER die de opdracht zouden kunnen krijgen de Gegevens te verwerken,

• aan de Vastgoedpartners, klanten van de Vennootschap, die de Gebruikers uitdrukkelijk en specifiek wensten te contacteren voor de behandeling van hun verzoeken (informatie over een onroerend goed, een agentschap, taxatieverzoek…),

• aan de IT-dienstverleners van de Vennootschap, die met name belast zijn met het verlenen van een service en advertenties die aansluiten bij de Gebruikers en de bezoekersaantallen van de Website en/of de Applicatie meten overeenkomstig de bepalingen van het artikel “Gebruik van de follow-up technologieën (Website en/of Applicatie)” van onderhavige voorwaarden,

• aan de hiertoe door de Franse wet bevoegde administratieve en rechterlijke autoriteiten,

• aan de handelspartners van de Vennootschap, wanneer de Gebruikers uitdrukkelijk aanvaard hebben promotionele aanbiedingen hunnerzijds te ontvangen.

f) Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruiker

De Gegevens worden, met in achtneming van de op de Vennootschap toepasselijke wetten, gedurende 3 jaar bewaard vanaf zijn laatste contact met de Vennootschap (wijziging van zijn account, browsen op de Website en/of de Applicatie, invullen van een formulier op de Website en/of de Applicatie, enz.).
www.seloger.com
www.selogerneuf.com
www.seloger-construire.com
www.bellesdemeures.com
www.lacoteimmo.com
www.logic-immo.com
neuf.logic-immo.com
construire.logic-immo.com
www.lux-residence.com

Deze informatie kan eveneens bewaard worden gedurende een aanvullende termijn van 2 jaar, met een beperkte en uitzonderlijke toegang, om als bewijs te dienen, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire verplichtingen van de Vennootschap. De boekhoudkundige documenten en stukken worden gedurende 10 jaar bewaard, als boekhoudkundig bewijs.

10.2 RECHT VAN VERZET TEGEN TOEGANG, RECTIFICATIE EN VERWIJDERING VAN DE GEBRUIKER

a) Rechten van de Gebruiker

Overeenkomstig de op de Vennootschap toepasselijke wetten, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om:

• zich op ieder moment, voor redenen met betrekking tot zijn persoonlijke situatie, te verzetten tegen de verwerking van zijn Gegevens in het kader van de door de Vennootschap verleende Diensten,

• zich op ieder moment te verzetten tegen de verwerking van de Gegevens voor marktverkenning,

• zich te verzetten tegen het doorgeven van de Gegevens aan derden, inzage te krijgen in al zijn in het kader van de door de Vennootschap verleende Diensten verwerkte Gegevens,

• zijn in het kader van de door de Vennootschap verleende Diensten te rectificeren, bij te werken en te verwijderen,

• onder voorbehoud van het zich bij de Vennootschap te kunnen identificeren en, wanneer dit technisch gezien mogelijk is, de overdraagbaarheid van alleen de persoonsgegevens die hij aan de Vennootschap verstrekt heeft, te verzoeken In de aan de Vennootschap verstrekte gegevens bevinden zich met name niet de door de Vennootschap uitgevoerde analyses van deze gegevens,

• de Vennootschap richtlijnen te verstrekken betreffende wat er met zijn Gegevens moet gebeuren indien hij komt te overlijden.

Indien de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht van verzet, zal de Vennootschap de verwerking van zijn Gegevens stopzetten, tenzij er gegronde en dringende redenen bestaan voor de verwerking, of om de constatering, de uitoefening of de verdediging van zijn rechten voor de rechtbank te verzekeren, overeenkomstig het Algemeen Reglement voor Gegevensbescherming. In het voorkomende geval zal de Vennootschap de Gebruiker informeren over de redenen waarom hij geen gebruik kan maken van (een deel van) zijn rechten.

b) Modaliteiten voor de uitoefening van zijn rechten door de Gebruiker

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Gebruiker volstaan met de verzending van een gewone brief aan de Vennootschap met de in artikel 1.2 van de AGV vermelde contactgegevens, of contact opnemen met de Vennootschap via de rubriek “Contacteer ons”, met toevoeging van een identiteitsbewijs aan zijn verzoek (vermelding van zijn naam, voornaam, elektronische postadres) - overeenkomstig hoofdstuk III van het Algemeen Reglement voor Gegevensbescherming.

10.3 VEILIGHEID EN ARCHIVERING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

De Vennootschap vergaart en verwerkt de Gegevens met de grootste geheimhouding en veiligheid en met inachtneming van de op de Vennootschap toepasselijke wetten.
De Vennootschap verbindt zich alle redelijke maatregelen te nemen die nodig zijn voor de beveiliging en de bescherming van de Gegevens van de Gebruikers van zijn Website en/of de Applicatie en zijn Diensten, die door hem vergaard en verwerkt zijn (met name firewall, fysieke controles op de toegang in de data centers, bevoegdheden, enz.).

10.4 REGELING VAN GESCHILLEN BETREFFENDE DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

In geval van een geschil tussen de Vennootschap en de Gebruiker betreffende de verwerking van de Gegevens, kan de Gebruiker zijn claim indienen bij de Vennootschap door deze te contacteren via de contactgegevens vermeld in Artikel 1.2 van de AGV. De Vennootschap zal zich inspannen om een voor de Gebruiker bevredigende oplossing te vinden, teneinde de inachtneming van de toepasselijke regelgeving te verzekeren.
Bij afwezigheid van een antwoord van de Vennootschap of indien het geschil blijft bestaan, ondanks het voorstel van de Vennootschap, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om, overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Reglement voor Gegevensbescherming, een claim in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés of de Nationale Gegevensbeschermingsautoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de Gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft.

11. NEWSLETTER EN ALERTS

Teneinde de Gebruiker op de hoogte te houden van de actualiteit van de Vennootschap en van de voordelen waarvan hij gebruik zou kunnen maken, kan hij commerciële informatie van de Vennootschap ontvangen via elektronische berichten (e-mail, sms…). Indien de Gebruiker geen aanbiedingen en informatie van de Vennootschap wil ontvangen, kan hij zich op ieder moment verzetten tegen de verzending hiervan in zijn account rubriek "Abonnementen", door hier te klikken op de hyperlink voor het opzeggen van zijn abonnement, die te vinden is onderaan ieder ontvangen elektronisch bericht.

De Gebruiker kan de verzending van de newsletters aanpassen en de abonnementen op de alerts die hij wil ontvangen kiezen tijdens het aanmaken van zijn account of door in zijn account naar de rubriek "Abonnementen” te gaan. De Gebruiker heeft dan de oplossing om uit de verschillende categorieën newsletters en alerts degene te selecteren die hem interesseren. De Gebruiker kan op ieder moment de verzending van de newsletters en de alerts stopzetten via zijn account.
Zonder selectie en indien de Gebruiker zich tijdens het aanmaken van zijn account zich hier niet tegen verzet, is het mogelijk dat hij informatie ontvangt over de actualiteit van de Vennootschap, alsmede newsletters en alerts die betrekking hebben op producten en diensten die overeenkomen met degene die de Gebruiker reeds geraadpleegd heeft op de Website en/of de Applicatie.

12. COOKIES

De Vennootschap maakt gebruik van cookies op zijn Website en/of zijn Applicatie. Cookies zijn data met betrekking op het browsen op de computer van de Gebruiker van de Websites en/of de Applicatie van de Vennootschap en waarmee de geraadpleegde pagina’s en de datum en het tijdstip van het raadplegen vastgesteld kunnen worden. Het vergaren van deze informatie door de Vennootschap wordt gedetailleerd beschreven in de “INFORMATIE BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE COOKIES”. Deze cookies stellen de Vennootschap op geen enkel moment in staat de Gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze cookies worden niet langer dan dertien (13) maanden in de computer van de Gebruiker bewaard. De Gebruiker wordt geïnformeerd dat hij de mogelijkheid heeft zich tegen het opslaan van deze cookies te verzetten en met name door zijn webbrowser hiertoe te configureren, volgens de details in “INFORMATIE BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE COOKIES”.

13. GEBRUIK VAN DE FOLLOW-UP TECHNOLOGIEËN (WEBSITE EN/OF APPLICATIE)

In het kader van het ter beschikking stellen van de Diensten ten gunste van de Gebruiker, maakt de Vennootschap gebruik van de in onderhavig artikel vermelde technologieën, waarvan de Gebruiker volledig op de hoogte is.

Alle vergaarde gegevens met betrekking tot het gebruik van de Diensten, de Website en/of de Applicatie worden verwerkt door de Vennootschap en de in artikel 10.1 e) aangegeven ontvangers, gevestigd binnen en buiten de Europese Unie, met name met als doel het uitvoeren en verlenen van de Diensten, met inachtneming van de voorschriften van de Wet ter bescherming t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en het Algemeen Reglement voor Gegevensbescherming. Deze gegevens zullen verwerkt worden met oog op een follow-up op de Website en de Applicatie, overeenkomstig de hierna volgende bepalingen.

De toegang tot of het gebruik van (een deel) van de Diensten houdt in dat deze verschillende technologieën zonder beperkingen en zonder voorbehoud door de Gebruiker aanvaard worden.

a) Gebruik van de follow-up technologieën op de Website en de Applicatie

De Vennootschap maakt gebruik van:

• de tool OMNITURE ADOBE ANALYTICS (Adobe Systems Incorporated - 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704 USA), die de Vennootschap helpt te begrijpen hoe de Website en de Applicatie gebruikt worden via de cookies, en zo hun contents en marketingcampagnes te verbeteren. Voor meer informatie over de bezwaarprocedures tegen deze cookies kunt u hier klikken: https://www.adobe.com/fr/privacy/opt-out.html.

• de tool MEDIAMETRIE (70 rue Rivay - 92532 LEVALLOIS CEDEX - Frankrijk) om het aantal bezoekers van zijn Website en Applicatie te meten. Voor meer informatie over de bezwaarprocedures tegen deze cookies kunt u hier klikken: http://www.mediametrie.fr/pages/cookies.php?page=194

• de tool DOUBLECLICK FOR PUBLISHERS en GOOGLE TAG MANAGER van GOOGLE (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) voor het advertentiebeheer en analyseren van het gedrag van de Gebruikers op de Website en de Applicatie. Voor meer informatie over de bezwaarprocedures tegen deze cookies kunt u hier klikken: https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=fr https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr https://adssettings.google.com/authenticated?hl=fr https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr

b) Gebruik van de follow-up technologieën op de Applicatie

De Vennootschap maakt gebruik van: :

• het analyseprogramma CRASHLYTICS (1 Kendall Square, Cambridge, MA 02139, USA). Crashlytics vergaart de gegevens betreffende het gebruik van de Applicatie, met name voor wat betreft de storingen en bugs van het systeem. De informatie op het gebruikte apparaat of de versie van de geïnstalleerde Applicatie, alsmede andere informatie zullen gebruikt worden om te helpen bugs te corrigeren, voornamelijk betreffende de software en de hardware van de Gebruiker. De Gebruiker kan uitgebreidere informatie over dit onderwerp vinden in het privacybeleid van Crashlytics: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf,

• het programma ACCENGAGE (31, rue du 4 Septembre - 75002 Paris – Frankrijk) voor het beheer en de analyse van de routingcampagnes van de notificaties en de verspreiding van in-app reclamebanners. De gebruiker kan uitgebreidere informatie over dit onderwerp vinden in het privacybeleid van ACCENGAGE: https://www.accengage.com/privacy-policy/,

• het programma FIREBASE (I22 4th St. Suite 1000 (10th Floor), San Francisco, CA 94103, USA) voor de follow-up en de analyse van het gebruik van de Applicatie. De Gebruiker kan uitgebreidere informatie over dit onderwerp vinden in het privacybeleid van FIREBASE: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html,

• het programma XAMARIN (1355 Market St, 3rd Floor, San Francisco CA 94103 - USA) voor het creëren van applicaties met behulp van de taal C#. De Gebruiker kan uitgebreidere informatie over dit onderwerp vinden in het privacybeleid van XAMARIN: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement,

• het programma HOCKEY APP (Microsoft Corporation - One Microsoft Way - Redmond, Washington 98052-6399 USA) voor het verbeteren van zijn diensten en het detecteren van bugs op zijn Applicatie. De Gebruiker kan uitgebreidere informatie over dit onderwerp vinden in het privacybeleid van HOCKEY APP: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

• het programma TUNE (Tune, Inc.2200 Western Avenue, Suite 200 Seattle, WA 98121 USA) om de prestatieresultaten van de Applicatie te begrijpen en te analyseren. De Gebruiker kan uitgebreidere informatie over dit onderwerp vinden in het privacybeleid van TUNE : https://www.tune.com/resources/data-and-privacy/privacy-policies,

14. INLOGGEN VIA DE SOCIAL MEDIA (Facebook Connect en Google +)

Met de functies Facebook Connect en Connexion via Google + kunnen de Gebruikers inloggen op de Applicatie via hun Facebook of Google + account.

Wanneer de Gebruikers inloggen op onze Website en/of Applicatie via hun Facebook of Google + account, heeft de Vennootschap toegang tot bepaalde informatie die zij hebben ingevoerd op Facebook of Google +, teneinde hen een persoonlijke en sociale ervaring te bieden.

Er zal hen om toestemming voor toegang tot hun profielgegevens (profiel, contacten, contactgegevens...) gevraagd worden, alsmede het delen van hun activiteiten met Facebook of Google +.

De toegang van de Vennootschap tot de gegevens van Facebook of Google + en het gebruik hiervan zij beperkt, de Vennootschap gebruikt met name uitsluitend de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het exploiteren van de Applicatie.

De Gebruiker wordt via de Applicatie geïnformeerd over de gebruikte gegevens en de wijze waarop deze gebruikt, weergegeven, gedeeld of doorgegeven worden.

Indien de Gebruiker inlogt op de Website en/of de Applicatie met behulp van zijn Facebook of Google + logins en zijn vrienden eveneens met hun account inloggen op de Website en/of de Applicatie, dan zullen zij te weten komen dat de Gebruiker over een account beschikt bij de Vennootschap, tenzij deze er voor gekozen heeft niet zichtbaar te zijn voor zijn vrienden op andere sites. De Gebruiker kan besluiten tot welk type informatie zijn vrienden toegang kunnen krijgen door het instellen van de parameters van zijn account in de paragraaf Applicaties van de site Facebook.

INFORMATIE BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE COOKIES

Tijdens het raadplegen van onze site kan er informatie opgeslagen worden in de in uw computer, tablet of mobiele telefoon opgeslagen “cookie” bestanden.
Op deze pagina wordt uitgelegd wat een cookie is, waar deze toe dient en hoe de parameters hiervan kunnen worden ingesteld.

1. WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een tekstbestand dat, onder voorbehoud van uw keuzes, via uw browser software opgeslagen kan worden in een speciale ruimte op de harde schijf van uw terminal tijdens het raadplegen van een online service.

Dankzij een cookiebestand kan de verspreider hiervan de terminal identificeren waarin dit opgeslagen is tijdens de geldigheidsperiode van de cookie.

2. WAAR DIENEN DE OP ONZE SITE GEBRUIKTE COOKIES VOOR?

Met de op onze site gebruikte cookies kunnen de diensten en rubrieken geïdentificeerd worden die de gebruiker bezocht heeft en meer in het algemeen zijn bezoekgedrag.
Deze informatie is nuttig om de diensten, aanbiedingen en banners die op onze site verschijnen beter aan te passen en deze vergemakkelijkt het browsen op onze site.
Cookies zijn eveneens nodig voor de goede werking van bepaalde diensten of om het bezoek hieraan te meten.
Er kunnen eveneens cookies aanwezig zijn in de advertentieruimtes van onze site. Bepaalde, niet-identificerende informatie kan aan derden verzonden worden om hen in staat te stellen hun contents aan te passen.

2.1. De cookies die wij op onze website gebruiken:

Wanneer u inlogt op onze site, kunnen wij, al naargelang uw keuzes, genoodzaakt zijn diverse cookies in uw terminal te installeren, waarmee tijdens de geldigheidsperiode van de betreffende cookie de browser van uw terminal herkend kan worden.

De cookies die wij gebruiken, worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, onder voorbehoud van uw keuzes die resulteren uit de parameters van uw browsersoftware die tijdens het bezoek aan onze site gebruikt wordt.

De cookies stellen ons in staat om:

1. U het browsen op onze site te vergemakkelijken :

• door de presentatie van onze site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikte besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze site, al naargelang de op uw terminal aanwezige hardware en software voor weergave en lezen,
• door de informatie betreffende een formulier dat u op onze site heeft ingevuld, in het geheugen op te slaan (inschrijving op of toegang tot uw account), of betreffende producten, diensten of informatie die u op onze site gekozen heeft (gekozen dienst, geraadpleegde content, enz.).
• door toegang mogelijk te maken tot gereserveerde en persoonlijke ruimtes op onze site, zoals uw account, door middel van logins of gegevens die u ons eventueel eerder al toevertrouwde en
• door veiligheidsmaatregelen uit te voeren.

2. Onze diensten te verbeteren:

Met deze cookies kunnen statistieken en bezoek- en gebruiksvolumes opgesteld worden van de verschillende elementen die deel uitmaken van onze site (bezochte rubrieken en contents, parcours,...), om zo het belang en de ergonomie van onze diensten te verbeteren.

3. De op onze site aangeboden reclame aan te passen:

• door het totale aantal door ons in onze advertentieruimtes weergegeven advertenties te tellen, deze advertenties en het aantal gebruikers dat op iedere advertentie geklikt heeft, te identificeren en statistieken op te stellen,
• door onze advertentieruimte aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikte besturingssysteem, enz.), al naargelang de op uw terminal aanwezige hardware en software voor weergave en lezen,
• door de op uw terminal weergegeven reclamecontents aan te passen aan het browsen van uw terminal op onze site,
• door in het voorkomende geval de op uw terminal weergegeven reclamecontents aan te passen aan de door uw terminal, met uw voorafgaande toestemming, doorgegeven localisatiegegevens en.
• door de op uw terminal weergegeven reclamecontents aan te passen aan de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft.

2.2. De op onze website door derden verspreide cookies:

Het verspreiden en gebruiken van cookies door derden onder hun verantwoordelijkheid valt onder het beleid gericht op de bescherming van de privacy van deze derden. Wij informeren u over het voorwerp van de cookies waarvan wij kennis hebben en over de middelen waarover u beschikt bij deze derden om uw keuze te maken betreffende deze cookies.

U kunt de rechten waarover u beschikt uitoefenen uit hoofde van de toepasselijke regelgeving of rechtstreeks een claim indienen bij de betreffende derde.

a) Wegens in onze site geïntegreerde applicaties van derden

Wij kunnen op onze Website/Applicatie invoegtoepassingen (“plug-ins”) van derden invoegen, die u in staat stellen contents van onze site te delen met andere personen of andere personen op de hoogte te stellen van uw raadpleging of uw opinie betreffende een content van onze Website/Applicatie. Dit is met name het geval voor de knoppen "Delen” en "Vind ik leuk” op de sociale media, zoals “Facebook”, “Twitter”, “LinkedIn”, enz.

De sociale media die een dergelijke applicatieknop bieden, zouden u dankzij deze knop kunnen identificeren, zelfs als u deze knop niet gebruikt heeft tijdens het raadplegen van onze Website/Applicatie. Dit type applicatieknop kan namelijk de betreffende sociale media in staat stellen uw browser te volgen op onze website, alleen door het feit dat uw account op de betreffende sociale media geactiveerd was op uw terminal (open sessie) toen u op onze site browste.

Indien u niet wilt dat de social media uw acties voortkomend uit de plug-ins in uw accounts op de social media publiceren, dan moet u uitloggen uit uw social media alvorens op onze Website/Applicatie te browsen.

b) Via in onze advertentieruimtes verspreide contents van derden

De op onze site verspreide reclamecontents kunnen cookies bevatten die verspreid zijn door derden: ofwel de adverteerder van wie de betreffende reclamecontent is, ofwel een andere vennootschap dan de adverteerder (Pr-bureau, kantoor dat bezoekersaantallen meet, dienstverlener voor gerichte reclame, enz.), die een reclamecontent van een adverteerder aan een cookie verbonden heeft.

In het voorkomende geval kunnen de door deze derde verspreide cookies hen gedurende de geldigheidstermijn van deze cookies in staat stellen:
• het aantal weergaven van de via onze advertentieruimtes verspreide reclamecontents tellen, de aldus weergegeven advertenties identificeren, plus het aantal gebruikers dat op iedere advertentie geklikt heeft, om zo de aldus verschuldigde bedragen te berekenen en statistieken op te stellen,
• uw terminal te herkennen tijdens een latere browssessie of op enige andere site of service waarop deze adverteerders of deze derden eveneens cookies verspreiden en, in het voorkomende geval, deze sites en diensten van derden of de advertenties die zij verspreiden, aan te passen aan het browsen van uw terminal.

c) Door onze reclameafdeling die onze advertentieruimte exploiteert

De advertentieruimtes van onze site kunnen geëxploiteerd worden door onze interne reclameafdeling en, in het voorkomende geval, door deze afdeling verspreide cookies bevatten.
In het voorkomende geval stellen de verspreide cookies ons gedurende de geldigheidstermijn van deze cookies in staat:

• - Het totale aantal in onze advertentieruimtes weergegeven advertenties te tellen, deze advertenties identificeren, plus hun respectievelijk weergegeven aantal, het aantal gebruikers dat op iedere advertentie geklikt heeft en, in het voorkomende geval, de later door deze gebruikers uitgevoerde handelingen op de pagina’s waar deze advertenties naar leiden, teneinde de bedragen te berekenen die verschuldigd zijn aan de deelnemers aan de keten van de verspreiding van de reclame (adverteerder, Pr-bureau, reclameafdeling, site/drager van de verspreiding) en statistieken op te stellen,
• de advertentieruimte aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikte besturingssysteem, enz.), al naargelang de op uw terminal aanwezige hardware en software voor weergave en lezen,
• de via onze advertentieruimte op uw terminal weergegeven reclamecontents aan te passen aan het browsen van uw terminal op onze site,
• de via onze advertentieruimte op uw terminal weergegeven reclamecontents aan te passen aan de hand van vorige of latere browssessies van uw terminal op sites van derden waarop de reclameafdeling eveneens cookies verspreidt, onder voorbehoud dat deze cookies in uw terminal opgeslagen zijn overeenkomstig de keuzes die u hiertoe kenbaar gemaakt heeft,
• de via onze advertentieruimte op uw terminal weergegeven reclamecontents aan te passen aan de localisatiegegevens (lengte- en breedtegraad) die met uw voorafgaande toestemming werden doorgegeven door uw terminal en
• de in onze advertentieruimte op uw terminal weergegeven reclamecontents aan te passen aan de hand van de persoonlijke cookies die u zou hebben kunnen verstrekken.

3. GELDIGHEIDSDUUR VAN DE COOKIES

De door ons gebruikte cookies zijn zodanig geconfigureerd dat zij een geldigheidsduur hebben van 13 (dertien) maanden.

4. UW KEUZES BETREFFENDE DE COOKIES

U heeft meerdere mogelijkheden bij het omgaan met cookies. Het wijzigen van de instellingen kan leiden tot een wijziging van het browsen op Internet en onze site en van uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten, waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is.

Als u het opslaan van cookies in uw terminal niet toestaat of als u de hier opgeslagen cookies verwijdert, kunt u niet meer gebruik maken van een aantal functionaliteiten, die echter wel nodig zijn om naar bepaalde plaatsen op onze site te kunnen browsen.
Dit zou het geval zijn als u zou trachten toegang te krijgen tot onze contents of diensten waarvoor u zich dient te identificeren.
Dit zou tevens het geval zijn wanneer wij of onze dienstverleners voor technisch-boekhoudkundige doeleinden niet in staat zouden zijn het door uw terminal gebruikte type browser, de taal- en weergave-instellingen hiervan of het land waarin uw terminal op het Internet aangesloten lijkt te zijn, te herkennen.
In het voorkomende geval kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen verband houdend met uitwijkprocedures betreffende onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de voor het functioneren van deze diensten benodigde cookies op te slaan of te raadplegen en die u geweigerd of verwijderd zou hebben.

U kunt er op ieder moment voor kiezen uw wensen op het gebied van cookies kenbaar te maken en te wijzigen, d.m.v. de hieronder beschreven middelen.

4.1. Een cookie weigeren met behulp van uw browsersoftware :

U kunt uw browsersoftware zodanig configureren, dat er cookies in uw terminal worden opgeslagen of juist geweigerd worden, systematisch of naargelang de verspreider hiervan. U kunt ook uw browsersoftware zodanig configureren dat het accepteren of weigeren van cookies niet systematisch is, voordat een cookie in uw terminal opgeslagen zou kunnen worden.

Voor het beheren van de cookies en uw keuzes is de configuratie van iedere browser anders. Deze wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser, dat u uitlegt op welke wijze u uw wensen op het gebied van cookies kunt wijzigen.

Voor meer informatie : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/

Bijvoorbeeld:
Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Voor Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
Voor Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
Voor Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Enz... De "Flash"© cookies van "Adobe Flash Player"™

"Adobe Flash Player"™ is een computerapplicatie waarmee men snel dynamische contents kan ontwikkelen die gebruik maken van de computertaal "Flash". Flash (en de applicaties van hetzelfde type) slaat de parameters, de voorkeuren en het gebruik van deze contents op dankzij een technologie die doet denken aan cookies. "Adobe Flash Player"™ beheert deze informatie en uw keuzes echter via een andere interface dan die door uw browsersoftware verstrekt wordt.
Voor zover uw terminal geschikt is om met de Flash taal ontwikkelde contents te bekijken, nodigen wij u uit rechtstreeks toegang te nemen tot uw tools voor het beheer van de Flash cookies via http://www.adobe.com/fr/support/flashplayer/ts/documents/52697ee8.htm

4.2. Een reclame cookie weigeren

U kunt het gebruik en het exploiteren van deze cookies beheren op het platform voor het beheer van de reclame cookies van professionals op reclamegebied: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ en hier de verstrekte instructies volgen. U kunt zo weten welke bedrijven ingeschreven zijn op dit platform, u de mogelijkheid bieden de cookies te weigeren of te aanvaarden die zij gebruiken om de eventueel weer te geven advertenties aan uw browsergegevens aan te passen.

4.3. Een cookie van een social media weigeren:

Indien u niet wilt dat onze site door een social media afgegeven cookies opslaat, kunt u op de volgende links voor deactivering klikken, die in uw browser een cookie zullen opslaan die als enig doel heeft deze te deactiveren. Door deze cookies te deactiveren is er derhalve geen enkele interactie mogelijk met de betreffende social media:

• FACEBOOK : https://www.facebook.com/help/360595310676682/
• TWITTER : https://support.twitter.com/articles/20171379-twitter-prend-en-charge-la-desactivation-du-suivi-dnt#
• GOOGLE + : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
• LINKEDIN : http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
• YAHOO : https://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/cookies/
• YOUTUBE : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Meer weten over de cookies https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

;